Στρατηγική & Στόχοι

Βασικός στόχος της εταιρείας ΣΤΑΡΚΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ είναι η πλήρης ανάπτυξή της σε όλους τους τομείς δραστηριότητός της (Δημόσια - Ιδιωτικά Έργα & Τομέας Κατασκευών), ώστε να κερδίσει ικανοποιητικό μερίδιο της αγοράς, παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών που θα καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές απαιτήσεις των πελατών της, αλλά και με τελική επιδίωξη να αποτελέσει, εάν είναι δυνατόν, σημείο αναφοράς στο αντικείμενό της.

Αναφορικά με την Πολιτική Ποιότητας λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει διαρκής προσαρμογή του συστήματος στις νέες συνθήκες της αγοράς και συνεχής αφομοίωση των νέων τεχνολογιών στους τομείς δραστηριότητός της και τις εφαρμοζόμενες πρακτικές ώστε να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα παραγόμενα προϊόντα και εξασφαλίσει την βιωσιμότητά της και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Τέλος η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας έχει τα παρακάτω βασικά  χαρακτηριστικά:

  • Εστιάζεται στον πελάτη.
  • Δίνει  έμφαση στην  ανταγωνιστικότητα που προϋποθέτει ποιοτική  υπεροχή και χαμηλό κόστος παραγωγής, που εξασφαλίζονται με την ενσωμάτωση  στην παραγωγή νέων τεχνολογιών και βελτιωμένων μεθόδων.
  • Παρακολουθεί τις διεθνείς αγορές μέσα από τις αντίστοιχες κλαδικές εκθέσεις και τις σχετικές δημοσιεύσεις.


Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles