Διασφάλιση Ποιότητας

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 9001:2008 αναφορικά με τις παρακάτω δραστηριότητες:

Σχεδιασμός, επίβλεψη, κατασκευή ιδιωτικών κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Επίβλεψη και κατασκευή κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών δημοσίων έργων.


Company Profile Starco Hellas Ltd
Gitane Bicycles
Peugeot Bicycles
Definitive Bicycles